Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20
เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง (freezing) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปต่อไป

วิธีการแช่เยือกแข็งเนื้อสัตว์

วิธีการแช่เยือกแข็ง (freezing method) ที่ใช้สำหรับเนื้อสัตว์ได้แก่

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

การแช่แข็งโดยใช้ลมเย็นเป่า (air blast freezing)

  • belt freezer cryogenic freezing การแช่เยือก แข็งซากสุกร จะแช่เยือกแข็งที่ห้องแช่เยือกแข็งมีอุณหภูมิ ประมาณ - 30 ถึง - 45 องศาเซลเซียส จนอุณหภูมิภายในซากประมาณ -18 องศาเซลเซียส The International Institute of Refrigeration (IIR) ได้กำหนดอัตราการแช่แข็งการแช่เยือกแข็งซากสัตว์ (carcass) ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ซากสุกร ซากวัวโดยใข้ระยะความเร็ว ที่ชั้นน้ำแข็ง เคลื่อนที่เข้าไปภายในซาก มีหน่วยเป็น เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่เยือกแข็งเพื่อให้ได้คุณภาพดี ความมีอัตราเร็ว 2-5เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่แข็งอย่างช้า คือการแช่แข็งที่มีความเร็วต่ำกว่า1เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว (quick freezing) เป็นการแช่แข็งที่มีความเร็วมากกว่า 5เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

คุณภาพของเนื้อสัตว์แช่แข็ง

คุณภาพของเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง ขึ้นอยู๋กับอัตราการแช่เยือกแข็ง การแช่แข็งอย่างช้า จะได้ผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะแหลมคม และจะพบเกิดขึ้นภายนอกเซลล์ เส้นใยกล้ามเนื้อไมโอไฟบริล (myofibril) ระหว่างที่น้ำภายในเซลล์เกิดเป็นผลึกน้ำแข็งขึ้นจะทำลายเนื้อเยื่อที่หุ้ม เซลล์ เมื่อนำเนื้อไปละลายน้ำแข็ง ก่อนการปรุงอาหาร หรือการแปรรูปจะมีการสูญเสียน้ำ (drip loss) จากชิ้นเนื้อไปมาก เนื้อสัมผัสนิ่มและแห้งคุณค่าทางโภชนาการ ลดลง เนื่องจากวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่ละลายน้ำได้จะสูญเสียไปกับน้ำ

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

ส่วน ผลึกน้ำแข็งจากการแช่เยือกแข็งแบบ ฉับพลัน จะมีลักษณะที่มีขนาดเล็กและละเอียด ลักษณะของผลึกไม่แหลมคม ผลึกน้ำแข็ง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ เส้นใยกล้ามเนื้อเมื่อผลึกน้ำแข็งละลายตัวจึงทำให้เซลล์ของเนื้อสัตว์ยังคง สภาพเดิมได้ดี เนื้อสัตว์ที่ได้จึงมีคุณภาพดี และมีการสูญเสียน้ำจากชิ้นเนื้อ (drip loss) น้อยกว่า

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง


อายุการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

เนื้อ สัตว์ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งต้องเก็บรักษร ในห้องเก็บเนื้อสัตว์แช่แข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง - 25 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6-12 เดือน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำลง ยิ่งยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

Practical storage life of meat and meat products

ผลิตภัณฑ์ Practical storage life (เดือน)
-18 °C -25 °C -30 °C
ซากวัว (Beef carcass) 12 18 24
Roasts, steaks, packaged 12 18 24
Ground meat, packaged, (unsalted) 10 >12 >12
Veal carcass 9 12 24
Roasts, chops 9 10-12 12
Lamb carcass 9 12 24
Roasts, chops 10 12 24
ซากหมู (Pork carcass) 6 12 15
Roasts, chops 6 12 15
Ground sausage 6 10  
Bacon (green, unsmoked) 2-4 6 12
Lard 9 12 12
สัตว์ปีก ไก่ ไก่งวง ควักเครื่องในออกแล้ว (eviscerated)  
 
 
well packaged 12 24 24
ไก่ Fried chicken 6 9 12
เครืองใน Offal, edible 4  
 

 

การบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง

       บรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แช่เยือกแข็ง ต้องมีคุณสมบัติ ป้องกันการสูญเสียของน้ำและกลิ่นออกจากผลิตภัณฑ์ได้ดี รวมทั้งกันการซึมผ่านของออกซิเจนเพื่อป้องกันการออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid oxidation) วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ มักจะบรรจุในภาชนะพลาสติก ประเภทเชื่อมประสาน (laminate) หลายชั้น เช่นPVC, EVA (ethylene vinyl acetate) หรือใช้ กล่องกระดาษที่เคลือบไขหรือพลาสติก

ระบบการบรรจุเนื้อสัตว์แช่แข็ง อาจใช้ ระบบสูญญากาศ (vacuum packaging) เพื่อลดอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ หรือ แบบปรับสภาพบรรยากาศ (modified atmosphere packaging)

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็งเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

 

รูปแบบการบรรจุ

1การบรรจุผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นชิ้นขนาดใหญ่ การบรรจุเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นใหญ่มักจะบรรจุในกล่องหรือถาด (boxed beef)

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง


2 การบรรจุเพื่อการจำหน่ายรายย่อย (ขายปลีก) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ตัดแบ่งเป็นชิ้น และบรรจุเป็นส่วน


เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

ที่มา :
.foodnetworksolution.com/wiki/word/3192/เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง-frozen-meat

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001