Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20
crcoldroom_20

การผลิตเนื้อสัตว์แช่เย็น

เนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัว เนื้อแกะและเนื้อสุกรจะมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อดังรูปที่ 4.3

 

crcoldroom


รูปที่ 4.3 องค์ประกอบกล้ามเนื้อของสัตว์ (Marsden และ Henrickson, 1993)


ก่อนที่จะทำการแช่เย็นเนื้อสัตว์จะผ่านขั้นตอนการฆ่าและชำแหละดังในรูปที่ 4.4

ารทำให้สลบ ฆ่า และเอาเลือดออก
I
V

ตัดหัว ตัดแข้ง เลาะหนัง
I
V

ผ่ากระดูกอก กระดูกเชิงกราน เอาอวัยวะภายในออก
I
V

ผ่าเป็น 2 ซีก
I
V

แช่เย็นหรือบ่มเนื้อ
I
V

ตัดแต่งซาก
I
V

ตัดแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ และชิ้นย่อย
I
V

บรรจุ
I
V

แช่เย็น
I
V

รอจำหน่ายหรือนำไปใช้

รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการผลิตเนื้อวัวแช่เย็น (สงวนศรี, 2536)

..........ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่เย็นบางแห่งจะไม่มีขั้นตอนการเลาะหนังและการบ่มเนื้อ จะส่งจำหน่ายโดยเร็ว อาจมีการนำไปแช่เย็นเก็บไว้ก่อนวันธรรมสวนะ แล้วจึงออกจำหน่ายในวันถัดมา

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001