Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20

crcoldroom_18

 

การแช่เย็นสัตว์ปีก
..........ปัจจุบันประเทศไทยส่งจำหน่ายไก่แช่เย็นไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หากผ่านกระบวนการที่เหมาะสมและผ่านการแช่เย็นอย่างถูกวิธี จะเก็บรักษาไก่แช่เย็นที่ 0 องศา-เซลเซียสได้นานถึง 18-20 วัน

..........การผลิตไก่แช่เย็นในปัจจุบันมักจะมีการแยกชิ้นส่วนไก่ออกเป็นส่วนๆ ตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีขั้นตอนดังรูปที่ 4.5

ทำให้ไก่สลบ เชือด เอาเลือดออก
ลวกและถอนขน
I
V

แขวนคอและตัดหัว
ตัดขา เอาเครื่องในออก
I
V

แช่เย็นซาก
I
V

ตัดแยกเป็นส่วนต่างๆ
I
V

บรรจุ ชั่งน้ำหนัก ปิดผนึก
I
V

เก็บรักษาในห้องเย็น 0 องศาเซลเซียส
I
V

ขนส่งสู่ตลาด

รูปที่ 4.5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการผลิตไก่แช่เย็น (สงวนศรี, 2536)

..........การ ผลิตไก่แช่เย็น ในขั้นตอนการเอาเลือดออก ควรเอาเลือดออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ไก่มีเนื้อสีขาว แต่ต้องไม่ทำให้ไก่บอบช้ำ ขั้นตอนการลวกมีความสำคัญ ไม่เพียงแต่การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับไก่และปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เท่านั้น การลวกยังทำให้การถอนขน(scalding) สะดวกมากขึ้น การลวกเพื่อให้ได้ไก่แช่เย็นที่มีลักษณะที่ดีมี 2 ระดับคือ


.....1. การลวกที่อุณหภูมิต่ำ (semi-scalding หรือ soft scalding) เป็นการลวกที่อุณหภูมิ 51-54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60-180 วินาที ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความบอบช้ำแก่ผิวหนังไก่ ไก่ที่ผ่านการลวกแบบนี้สามารถนำไปแช่เย็นโดยวิธีลมเย็นพ่น (air blast chilling) ได้ โดยผลิตภัณฑ์ไก่ไม่ได้รับความเสียหาย
..........2. การลวกที่อุณหภูมิสูง (sub scalding) เป็นการลวกที่อุณหภูมิ 56-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40-100 วินาที หลังจากการลวกโดยวิธีนี้อาจใช้เครื่องถอนขน จะสามารถทำให้ซากไก่ไม่มีขนติดอยู่เลย ผิวหนังของไก่อาจมีความเสียหายอยู่บ้าง หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ไก่มีลักษณะที่ดีควรใช้วิธีแช่ลงในน้ำเย็นหรือใช้น้ำเย็นฉีดพ่น
..........จากวิธีการลวกเพื่อการถอน ขนจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิธีการแช่เย็นคือ หากลวกที่อุณหภูมิต่ำวิธีการแช่เย็นอาจใช้ลมเย็นพ่น แต่ถ้าลวกที่อุณหภูมิสูงควรใช้วิธีแช่น้ำเย็น เนื่องจากการลวกที่อุณหภูมิต่ำผิวหนังของไก่ยังคงมี cuticle เคลือบอยู่ สารนี้จะป้องกันการสูญเสียน้ำของผลิตภัณฑ์ไก่หากใช้ลมเย็นพ่น ดังนั้นการลดอุณหภูมิทั้ง 2 แบบจะสัมพันธ์กับวิธีการลวก การแช่เย็นเป็นการลดอุณหภูมิของซากไก่ และเป็นการลดอัตราการเจริญของจุลินทรีย์ลง
..........1. การแช่น้ำเย็น (immersion chilling) มักจะทำเป็น 2 ขั้นตอนโดยครั้งแรกจะใช้น้ำเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เพื่อล้างเลือดจากซากไก่และในการล้างอาจเติมคลอรีนลงไปเพื่อลด จุลินทรีย์จากซากไก่ จากนั้นจะใช้น้ำเย็นที่อุณหภูมิ 0-2 องศาเซลเซียส เพื่อลดอุณหภูมิของซากไก่ ข้อดีของวิธีนี้คือทำให้น้ำหนักไก่ไม่เสียไป แต่หากมีน้ำในผลิตภัณฑ์ไก่เกินร้อยละ 8 จะส่งขายไปยังต่างประเทศไม่ได้ตลอดจนผลิตภัณฑ์จะเก็บรักษาได้ไม่นาน นอกจากนั้นหากน้ำที่นำมาล้างและแช่ซากไก่ไม่สะอาดจะเกิดการปนเปื้อนได้
..........2. การแช่เย็นโดยใช้อากาศเย็นพ่น (air blast chilling) วิธีนี้ใช้กับซากไก่ที่ผ่านการลวกที่อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากที่ผิวของซากไก่ยังมี cuticle เคลือบอยู่ วิธีการนี้อาจมีการสูญเสียน้ำร้อยละ1.0-1.5 แต่ถ้าระบบการจัดการไม่ดีอาจสูญเสียน้ำถึงร้อยละ 3

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001