Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20

 เส้นทาง R3A ไทย - ลาว - จีน

เส้นทางเริ่มจาก เชียงราย - อ.เชียงของ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และข้ามแม่น้ำโขงไปยังแขวงบ่อแก้วของลาวไปยังเวียงภูคา หลวงน้ำทา และไปเชื่อมต่อชายแดนจีนที่บ่อเต็น ระยะทางในลาวประมาณ 250 กิโลเมตร จากนั้นจะไปยังเมืองเชียงรุ้งและไปสิ้นสุดที่คุนหมิง รวมระยะทางจากเชียงราย - คุนหมิง ประมาณ 1,200 กิโลเมตร เส้นทางในส่วนของไทยมีถนนลาดยางจนถึงเขตชายแดนไทย - ลาว สำหรับสะพาน ข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ/ห้วยทราย นั้น ADB ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดด้านวิศวกรรมของสะพาน ขณะนี้ได้ตำแหน่งเหมาะสมของสะพานแล้ว

ในส่วนของลาวสภาพทางเป็นถนนดินและถนนลูกรังซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร โดยไทย จีน และ ADB จะให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในการพัฒนาด้วยสัดส่วนการลงทุนที่เท่ากันโดย ADB ได้ทำการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ (เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีการลงนามเงินกู้ระหว่างไทย - ลาว จำนวน 1,385 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนช่วง 85 กิโลเมตรในลาว ขณะนี้เส้นทางในส่วนที่จีนให้ความช่วยเหลือได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนที่ไทยและ ADB ให้ความช่วยเหลือกำลังดำเนิน การซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2550

ในส่วนของจีน กำลังก่อสร้างเป็นทางด่วนจากคุณหมิงลงมา และดำเนินการปรับปรุงช่วงที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดทั้งเส้นทางในปี 2550 ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางจากคุนหมิง - ชายแดนจีนลงจาก 827 กิโลเมตร เหลือเพียง 701 กิโลเมตร

เส้นทาง R3B ไทย - พม่า - จีน

เส้นทางเริ่มจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชื่อมต่อกับท่าขี้เหล็กของพม่าผ่านเมืองเชียงตุงไปต่อพรมแดนพม่า - จีน ที่ดาลั๊ว จากนั้นจะไปรวมกับเส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้ง และไปยังคุนหมิงต่อไป รวมระยะทงจากแม่สาย - เชียงรุ้ง ประมาณ 380 กิโลเมตร ขณะนี้การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และถนนเชื่อมต่อกับเส้นทางสายท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง ในวงเงินงบประมาณ 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินให้เปล่าของรัฐบาลไทยแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดไปแล้ว

เส้นทางพม่า จากท่าขึ้เหล็ก - เชียงตุง ระยะทาง 164 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังที่กำลังก่อสร้างเป็นทางลาดยาง เดิมรัฐบาลไทยเคยให้ความช่วยเหลือ โดยอนุมัติเงิน 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเส้นทางดังกล่าว แต่ปัจจุบันพม่าได้พัฒนา โดยการให้สัมปทานและจะขอใช้เงินจำนวนดังกล่าวไปพัฒนาเส้นทางสายแม่สอด - เมียวดี - พะอัน เพื่อไปยังร่างกุ้งแทน ส่วนถนนจากเชียงตุง - ดาลั๊ว ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร พม่ากับจีนได้ร่วมมือกันก่อสร้างเป็นถนนลูกรังไว้แล้ว และพม่ากำลังก่อสร้างลาดยาง สำหรับถนนในจีนจากชายแดนจีนไปยังเมืองเชียงรุ้งก็กำลังก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร

1. เส้นทาง R3B : ไทย - ลาว - จีน (อ.เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น / บ่อหาน - เชียงรุ้ง - 
คุนหมิง)1.1 ระยะทางทั้งโครงการประมาณ 1,200 กม.
     - แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่อง ประกอบด้วย
          1. ถนนฝั่งไทย เชียงราย - อ.เชียงของ ระยะทาง ประมาณ 113 กม.
          2. ถนนฝั่งลาว แขวงบ่อแก้ว - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น/บ่อหาน ระยะทางประมาณ 250 กม.
          3. ถนนฝั่งจีน เชียงรุ้ง - คุนหมิง ระยะทางประมาณ 837 กม.
1.2 ลักษณะการร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ
     - ถนนฝั่งไทย เส้นทางค่อนข้างสมบูรณ์แล้วดำเนินการโดย กรมทางหลวง
     - ถนนฝั่งลาว งานสำรวจออกแบบ และก่อสร้างเฉพาะในส่วนที่ไทยให้ลาวกู้ จะดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทก่อสร้างของไทย โดยที่ฝ่ายลาวเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกที่ปรึกษาและประกวดราคา
1.3 สถานะปัจจุบัน
     - อยู่ในระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา และผู้รับเหมาของฝ่ายลาว โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ฝ่ายไทย
2. เส้นทาง R3B : ไทย - พม่า - จีน ตอนใต้ (เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ้ง)

     2.1 ระยะทางทั้งโครงการประมาณ 380 กม.
          - แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
             1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และถนนเชื่อมต่อ เส้นทางช่องท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง ระยะทางประมาณ 1.480 กม.
             2. ช่วงท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง ระยะทางประมาณ 164 กม.
             3. ช่วงเชียงตุง - ดาลั๊ว ระยะทางประมาณ 85 กม.
     2.2 ลักษณะการร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ
          - โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 และถนนเชื่อมต่อ โดยงานสำรวจออกแบบรวมถนนและสะพานระยะทางประมาณ 1.480 กม. ดำเนินงานเอง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
          - งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยระยะทางประมาณ 500 เมตร และถนนฝั่งพม่าระยะทางประมาณ 400 เมตร ดำเนินงานเองโดยศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง
          - งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ระยะทาง 90 เมตร ดำเนินงานเอง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง
     2.3 สถานะปัจจุบัน
          - ได้สำรวจเส้นทางเสร็จแล้ว เมื่อ พฤษภาคม 2546
          - วางศิลาฤกษ์ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2546
          - อยู่ในระหว่างก่อสร้างทั้งงานถนนและงานสะพาน

รายละเอียด เพิ่มเติม : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=20338

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001